Välkommen till medlemssidorna!


På dessa sidor har vi samlat information som berör dig som är, just har blivit, eller vill bli medlem i vår förening.

Som medlem i vår förening har du både skyldigheter och förmåner.

Din båt skall vara försäkrad
Varje båt som är förtöjd vid bryggan ska ha en heltäckande försäkring, vilket innebär att det inte är tillräckligt med det skydd som ingår i din vanliga hemförsäkring. Du blir ersättningsskyldig om din båt orsakar skador på kringliggande båtar, vid t ex förslitning eller brand och det är därför viktigt att ha rätt försäkring.

Sätt gärna in en kopia av ditt försäkringsbrev i den pärm som är avsedd för detta i klubbstugan.

Misskötsel
Vid misskötsamhet (t ex uteblivet vaktpass, eller misskötsel av uppdraget som valberedare) tillämpas följande system:
Steg 1: Varning
Steg 2: Böter
Steg 3: Uteslutning

Vid uteblivna vaktpass utdelas böter redan i steg 1. Detta då vaktnätterna är viktiga för vår trygghet.


Vaktnätter
De medlemmar som har bryggplats, undantaget ordinarie ledamöter i styrelsen, är skyldiga att vakta båtarna vid några tillfällen per säsong.

Tider och aktuella datum meddelas via e-post till berörda medlemmar inför varje säsong. Det är naturligtvis viktigt för oss alla att vaktpassen sköts.

Observera att det är den enskilde medlemmens skyldighet att informera sig om vilka tider som gäller, att ordna med ev byten, samt att informera styrelsen härom. Vi ser dock helst att byten undviks i möjligaste mån.

Vid utebliven närvaro vid vaktpass, tilldelas medlemmen en varning, samt debiteras ett bötesbelopp på f n 1 000 kr. Upprepade förseelser kan leda till uteslutning ur klubben. Den medlem som sitter vakt ringer alltid till nästa medlem som är på tur för att påminna om vaktpasset natten därpå.

Många, inte minst barnfamiljer brukar tycka att det är en mycket trevlig uppgift. Stugan är bekvämt utrustad med övernattningsmöjligheter för barnen och värme med mera.

För vår trygghet finns möjlighet att låsa bommen till vägen mot klubbens område. Bommen får låsas efter kl 22.  Bryggplatser, storlekar


Liten båtplats:
c/c mellan bommarna: 2.3 m
Bomlägd: 4.5 m
Max båtbredd: 2.0 m.

Medelstor båtplats:
c/c mellan bommarna: 2.9 m
Bomlängd: 6.0 m
Max båtbredd: 2.6 m.

Stor båtplats:
c/c mellan bommarna: 3.3 m
Bomlängd: 6.0 m
Max: båtbredd 3.0 m.

 

Observera att om din båt är bredare än det mått som är angivet måste du ansöka om en större båtplats. Om din båt är bredare än "stor båtplats" kan Hissö Båtklubb inte erbjuda dig en båtplats. 

Vid vår brygga är majoriteten av båtplatserna "liten" respektive "mellanstor". Vi kan endast erbjuda ett fåtal "stor båtplats". Totalt finns 99 bryggplatser.


Bryggplatser, priser


Finansiering av båtbryggan
Klubben äger bryggan vilket innebär att vi står för finansiering och underhåll själva. Detta medför en kapitalinsats av medlemmarna enligt följande:

Liten båtplats: 7 250 kr
Mellanstor båtplats: 9 650 kr
Stor båtplats: 10 600 kr

Ovanstående priser gäller för 2024 års säsong och kan komma att förändras. Förändringar meddelas på årsmötet.

Till detta kommer en årlig medlemsavgift och bryggplatsavgift som betalas av de medlemmar som hyr eller äger en båtplats vid vår brygga.

 

Notera: Bryggplatsen kan säljas vidare i samråd med styrelsen och hela eller delar av kapitalinsatsen återfås. Privat uthyrning utan styrelsens kännedom är strängeligen förbjudet och kan leda till uteslutning ur klubben.

Med bryggplats följer också krav på att sitta vakt-nätter. Det är varje enskild medlems ansvar att informera sig om vilka datum som gäller för varje säsong. Den som hyr en båtplats får också ansvar för vaktnatt som följer platsen, den som hyr ut sin plats sitter inte vakt.

Tilldelning och kösystem


Anmälan av intresse för bryggplatsförändringar 

Samtliga medlemmar i vår båtklubb erhåller under februari månad en blankett, där önskemål om platsförändringar måste fyllas i och skickas in inför varje säsong. Den som önskar hyra ut, sälja, köpa eller hyra en bryggplats måste alltså fylla i denna blankett, som ska vara styrelsen tillhanda 1 april.

Har du inte fått blanketten kan du hämta blanketten här>. Om du blivit medlem efter detta datum, eller av annan anledning anmäler ditt intresse för plats-förändringar efter detta datum, är du inte med i kön för säsongens tilldelning och måste då vänta tills nästkommande säsong.

Tilldelningsprincip för bryggplatser
De medlemmar som i tid fyllt i och skickat in önske-mål om att hyra/köpa bryggplas inför säsongen är med i kön till de bryggplatser som eventuellt ställs till förfogande inför samma säsong. Det antal platser som lämnas till försäljning eller uthyrning utgör grunden för årets tilldelning. Lämnas inga platser för uthyrning eller försäljning, sker ingen tilldelning.

Observera också att det bildas en ny kö för varje säsong, baserad på de anmälningar som inkommit inför densamma. De platser som ställts till förfogande kommer att erbjudas de medlemmar som står i säsongens kö. Bland dessa kommer den medlem som har lägst medlemsnummer att erbjudas platsen först. Tackar denne nej, går ebjudandet vidare till nästa medlem och så vidare tills dess att samtliga lediga platser har tilldelats.

Notera: Bryggplatsägare och hyrestagare tilldelas varje år ansvar för vaktpass och är skyldiga att informera sig om vilka tider som gäller för egen del.

 

När tilldelas säsongens bryggplatser?
Tilldelningen administreras vanligen under april. Den medlem som ej skickat in sin asökan i tid är inte med i kön för årets tilldelning och efter att tilldelningen är avslutad sker inga ytterligare tilldelningar under säsongen.

Innan alla ansökningar inkommit (1 April) är det svårt att uttala sig om utsikterna till en bryggplats under säsongen. Om du efter utgången av maj månad inte kontaktats av styrelsen innebär det sannolikt att du inte kommer att tilldelas någon bryggplats under innevarande säsong.

Hur lång är kötiden?
Kötiden är avhängig antalet platser som ställs till förfogande, antalet medlemmar som ingår i säsongens kösystem, samt hur länge du har varit medlem i klubben.

De senaste säsongerna har klubben i princip kunnat erbjuda någon form av plats för alla som sökt dem, men denna situation kan ändras, beroende på hur många som ställer sig i kö och hur många som ställer sina platser till förfogande.

Idag har Hissö båtklubb ca 135 medlemmar och 99 bryggplatser, vilka alla är fulltecknade. Observera att all uthyrning i andrahand i privat regi är strängt förbjuden enligt klubbens stadgar.

Försäljning och uthyrning av bryggplats?
Om du planerar att sälja eller hyra ut din bryggplats ska du fylla i detta på den blankett för önskemål om platsförändringar som skickas ut till samtliga medlemmar under januari/februari.


Om du sålt din bryggplats ska du snarast överlämna tagg till båtklubben till köparen. Säljare och köpare ansvarar för detta. När din bryggplats har tilldelats annan medlem återbetalas din köpesumma (normalt någon gång efter utgången av maj månad). Glöm inte att meddela ditt bankgiro-/kontonummer så att din köpesumma kan återbetalas.

Kontakta alltid styrelsen vid uthyrning/försäljning. Styrelsen ansvarar sedan för administrationen.Aktuella avgifter


Avgifter för 2024
Aktuella avgifter är som följer:

Medlemsavgift: 300 kr/år
Bryggplatsavgift: 500 kr/år
Deposition för tagg till bom: 2 000 kr*

Utöver ovan nämnda årliga avgifter tillkommer kontantinsats för bryggplats (för de medlemmar som köper en plats. Vid eventuell andrahandsuthyrning (alltid via styrelsen) betalar hyrestagaren bryggplatsavgiften, bryggplatsens ägare betalar ingen avgift. Hyrestagaren kommer att tilldelas ansvar för vaktpass som följer platsen. Vaktschema delas ut skriftligen till klubbens medlemmar en gång per år.

Observera att avgifterna kan komma att förändras. Ett beslut om aktuella avgifter fattas vid varje årsmöte.

 

* Depositionsavgift om 2 000 kr avser tagg till rampen, extra tagg samt tagg för andrahandsuthyrning. Avgiften återbetalas då taggen returneras. OBS, inga taggar finns för utkvittering just nu.Medlemsansökan


Hur blir man medlem?
För att bli medlem och placerad i kö för tilldelning av båtplats krävs att du betalar in medlemsavgiften enligt nedan. Därefter tilldelas du ett medlems- nummer, som vi skickar hem till dig som bekräftelse på att du är medlem. Se aktuella avgifter>

Medlemsavgift
Du måste betala en årlig medlemsavgift till Hissö båtklubbs Bankgiro 5215-2766. Använd bankgiroblankett - ej postgiro - och ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress - eller betala via Internet. Avgiften täcker klubbens administrativa kostnader.

När din medlemsavgift har kommit klubben tillhanda, är du också medlem i klubben och kan då ställa dig i kö för en båtplats. Detta gör du genom att inför varje säsong skicka in en talong för ev medlems-förändringar och önskemål om platsförändringar. Talongen skickas normalt ut i januari/ februari och ska vara styrelsen tillhanda 1 april. Efter detta datum finns ingen möjlighet att ställa sig i kö till säsongens tilldelning.

Kösystemet förnyas varje år
Observera att du aktivt måste förnya din ansökan om att hyra/köpa en bryggplats inför varje säsong. Om du blir medlem före den 1 april, men inte har fått talongen för att fylla i önskemål om att hyra/köpa plats, kan du hämta den här>.Stadgar för Hissö Båtklubb


1 Ändamål 

Hissö båtklubb, bildad år 1997 och med hemort i Växjö, är en ideell allmännyttig förening med ändamål att främja båtlivet, speciellt i Helgasjön, samt att verka för sjösäkerhet, god miljö och gott kamratskap.  

  

2 Medlemskap

2.1 Medlemskap erhålls efter ansökan, och beviljas av styrelsen.  

2.2 Hedersmedlem utses av årsmötet efter förslag av styrelsen. Hedersmedlem skall vara befriad av medlemsavgift.  

2.3 Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.  

2.4 Medlemsavgift erlägges för det år inträde i klubben sker, dock ej om inträdet sker efter den 1:a oktober. Medlem som inte inom en månad efter påminnelse erlägger fastställda avgifter anses ha utträtt ur klubben. 

2.5 Medlem som systematiskt inte betalar i tid utan först efter påminnelse kommer att följas upp av styrelsen. Finner styrelsen, efter diskussioner med medlemmen att detta har skett/sker kan medlem uteslutas.  

2.6 Medlem som bryter mot ingångna avtal, uppträder oskickligt eller eljest skadar klubbens anseende eller intresse kan på styrelsens förslag av ordinarie eller extra årsmöte uteslutas ur klubben.   

2.7 Medlem ansvarar för att säkerställa att klubben har korrekta kontaktuppgifter, inklusive namn, adress, telefonnummer och e-postadress till medlemmen. 

  

3 Beslutande organ

3.1 Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet eller extra årsmöte. 

3.2 Styrelsen är i frågor, som inte uttryckligen förbehållits årsmötet, klubbens beslutande organ mellan årsmötena.  

  

4 Årsmöte

4.1 Årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad. Kallelse till mötet ska skickas digitalt samt anslås i klubbstugan  senast tre veckor före mötet.  

4.2 Motioner och ärenden till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två  veckor före årsmötet.  

4.3 Dagordningen för årsmötet utsändes digitalt  till medlemmar samt anslås i klubbstugan senast en vecka före årsmötet.  

4.4 Styrelsen skall hålla revisionshandlingar och verksamhetsberättelse tillgängliga senast en vecka före årsmötet.  

4.5 Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:  

 1. Mötets öppnande  
 2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst  
 3. Fastställande av röstlängd 
 4. Godkännande av dagordning  
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet  
 6. Val av två justerare tillika rösträknare  
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse  
 8. Kassaberättelse  
 9. Revisionsberättelse  
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen  
 11. Fastställande av årsavgifter för kommande år 
 12. Fastställande av regler och föreskrifter 
 13. Redovisning av valberedningens förslag  
 14. Val av ordförande och vice ordförande  
 15. Val av sekreterare, kassör och övrig ledamot  
 16. Val av övriga funktionärer  
 17. Val av två revisorer  
 18. Val av valberedning om tre personer, varav en är sammankallande  
 19. Motioner till årsmötet  
 20. Övriga ärenden  
 21. Mötets avslutande  

  

4.6 Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorer så finner påkallat, eller om 1/10 av klubbens medlemmar gör framställning därom.  

 

5 Styrelse

5.1 Styrelsen, som består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ytterligare en medlem valda av årsmötet, för en tid av två år, är beslutsmässig då tre personer är närvarande.  

5.2 Ordförande och sekreterare väljs jämna år, vice ordförande, kassör och ledamot väljs ojämna år. 

5.3 Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott om högst tre personer, vilka ha rätt till uppgift dels att förbereda ärenden som skall behandlas av styrelsen dels att sköta styrelsens löpande ärenden.  

5.4 Styrelsen äger rätt att vid behov adjungera person för visst uppdrag, dock ej ordförandeskap. Adjungerad person har inte rösträtt.  

 

6 Verksamhetsår 

6.1 Klubbens verksamhetsår omfattar tiden 1/1 - 31/12 (kalenderår).  

 

7 Avgifter

7.1 Avgifter till klubben fastställs av årsmötet.  

 

8 Rösträtt 

8.1 Varje medlem har en röst. Rösträtten är personlig och får inte utföras genom ombud.  

 

9 Beslut 

9.1 Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte kvalificerad majoritet särskilt föreskrivs.  

9.2 Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon vid personval fordrar sluten omröstning.  

9.3 Vid omröstning som inte avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande på mötet.  

9.4 Vid omröstning som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.  

 

10 Revision

10.1 Klubbens verksamhet och räkenskaper skall granskas av två revisorer. Dessa jämte en ersättare väljs för en tid av ett år.  

10.2 Kassören skall för revision överlämna erforderliga handlingar till revisorerna senast en månad innan årsmötet.  

10.3 Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.  


11 Valberedningen

11.1 Valberedningen, som består av tre ledamöter väljs av årsmötet för en tid av ett år. Beredningen skall till styrelsen överlämna förslag till funktionärskandidater senast två veckor före årsmötet.  

11.2 Valberedning utses i löpande ordning utifrån båtplatsnummer. Båtplatsinnehavare är skyldig att ingå i valberedningen när så påkallas. 

 

12 Firmateckning

12.1 Klubbens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.  

 

13 Båtplatsföreskrifter

13.1 Skriftligt avtal angående båtplats vid klubbens bryggor skall upprättas mellan klubben och medlem som har båtplats. Medlemmen är skyldig att följa för hamnanläggningen gällande regler och  föreskrifter angående överlåtelse, förtöjning m.m. Reglerna och föreskrifterna fastställes av årsmötet.  

13.2 Vid överträdelse av regler och föreskrifter enligt ovan, åligger det styrelsen att varna medlemmen.  Om medlemmen inte åtlyder styrelsens varning inom två veckor, äger styrelsen rätt att utesluta medlemmen samt tvångsinlösa båtplatsen. 

 

14 Stadgeändring

14.1 För ändring i klubbens stadgar krävs beslut av ordinarie eller extra årsmöte. Medlem som önskar ändring av stadgar skall till styrelsen minst två månader före årsmötet inge skriftligen och motiverat förslag på stadgeändring. För antagande av stadgeändring erfordras beslut med minst 2/3 majoritet på två av varandra följande årsmöten eller enhälligt beslut på ett årsmöte.  

 

15 Klubbens upplösning

15.1 Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på  årsmöte och detta ska framgå av kallelsen.  För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två årsmöten med minst en månads mellanrum. Har  beslut om upplösning fattats, ska mötet ge styrelsen direktiv om hur man ska  förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar. 

 

Stadgarna antagna av enhälligt årsmöte 2024-02-28 
Regler och föreskrifter 

 1. Den som vill förvärva en båtplats skall årligen ansöka om det via den blankett som finns på hemsidan.  
 2. Vill en båtplatsinnehavare överlåta/försälja/uthyra sin plats skall detta anmälas till styrelsen som anvisar båtplatsen till en ny medlem hämtad ur båtplatskön. Medlem som överlåter/försäljer/hyr ut sin båtplats på eget initiativ utan att få styrelsens godkännande  kan uteslutas ur Hissö Båtklubb, se stadgarna §13.  
 3. Uthyrning av båtplats får ske maximalt två år i rad. 
 4. Båtplatsinnehavare förväntas nyttja sin plats och uppmanas att hyra ut den (se punkt 2) om den inte planeras att nyttjas under en hel säsong. 
 5. Båtplatsinnehavare som hyr ut sin plats betalar ingen båtplatsavgift och sitter inga vaktnätter. 
 6. I händelse av medlems bortgång, svår sjukdom, skilsmässa eller annan omständighet kan medlems närmsta anhöriga ges möjlighet till övertagande av båtplats. Detta avgörs av styrelsen från fall till fall. 
 7. Nyttjanderätt till båtplatser gäller tiden från islossning till isläggning. Vid eventuellt underhåll av bryggan som inte medger att båtar finns förtöjda vid bryggan måste båtplatsinnehavaren ta bort sin båt. Detta sker i möjligaste mån under för- och eftersäsong. 
 8. Båtägande medlem i klubben är skyldig att ha sin båt försäkrad så att försäkringen omfattar eventuell skadeståndsskyldighet för såväl person som egendom. 
 9. Någon form av byggande får ej förekomma på bryggan i anslutning till respektive båtplats. Det byggande som eventuellt ska ske fastställs av styrelsen. 
 10. Medlemsavgift och båtplatsavgift skall vara Hissö Båtklubb tillhanda senast 1 april, därefter tillkommer en påminnelseavgift på 200 kr. Är avgifterna inte Hissö Båtklubb tillhanda innan 1 juni kan medlemmen uteslutas ur föreningen och eventuell båtplats tvångsinlösas. 
 11. Medlem som uteblir från vaktnatt kommer att  debiteras med 1000 kronor per vaktnatt. Vid upprepade förseelser kan medlemmen uteslutas ur föreningen och båtplats tvångsinlösas. 
 12. Båt ska förtöjas på ett sådant sätt att den inte riskerar att gå emot y-bommar eller brygga. Om fendrar används ska storleken på dessa anpassas till båtens och båtplatsens bredd på ett sådant sätt att inte y-bommarna utsätts för kontinuerligt tryck i sidled. Förtöjningstampar ska vara försedda med fjädrande ryckdämpare. 
 13. Regelbundna kontroller av förtöjningar kommer att ske av styrelsen eller annan, av styrelsen utsedd, person. Följer inte medlemmen instruktioner kommer styrelsen att påpeka detta. Se nedan för vad påpekande betyder. 
 14. Hissö Båtklubbs anvisningar för hur bred båt som får förtöjas vid respektive båtplats måste följas. För stor båt vid båtplats riskerar att skada bryggan och det är båtens bredaste ställe som gäller. Om medlem avser att införskaffa bredare båt än båtplatsen medger måste medlem kontakta styrelsen och förhöra sig om det finns större båtplats ledig, dispenser från dessa villkor kommer ej att ges medlem. Regelbundna kontroller av båtstorlek kommer att göras av styrelsen eller annan, av styrelsen utsedd, person. Följs inte detta kommer styrelsen att påpeka detta för medlem. Se nedan för vad påpekande betyder. 

 

 

 

 

 

Defintioner 

Påpekande: 
Vid påpekande från styrelsen för Hissö Båtklubb skall båtplatsägaren inom 14 dagar åtgärda det anmärkta. Om detta ej är utfört inom 14 dagar skickas påminnelse. Om båtplatsägaren inte utför åtgärd inom 7 dagar från påminnelse tilldelas medlemmen en varning. Styrelsen tar hänsyn till särskilda omständigheter. 

 

Varning: 
Åtgärdar inte  medlem styrelsens påpekande inom 7dagar efter varning kan medlemmen uteslutas. Styrelsen tar hänsyn till särskilda omständigheter. 

 

Uteslutning:  
Styrelsen förordar årsmötet att utesluta medlem ur Hissö Båtklubb enligt stadgarna §2.6. Ev. bortforsling av båt sker och därefter låses båtplats för båtägare. Nyckel återlämnas till klubben.  Båtplats bjuds därefter ut till försäljning. Återbetalning av insats sker med avdrag för klubbens omkostnader av bortforsling och förvaring av båt. Båtplatsägaren hålls ansvarig för ev skador eller lidande som uppkommer vid vidtagna åtgärder.